(Tiếng Việt) Hồ Mây Park

Welcome to Ho May Resort Vung Tau
0908 310 135 | 0908 002 735

缆车酒店


缆车酒店位于巴地-头顿市- 前面海滩- 陈福街1号,属于云湖 Park旅游项目, 酒店前面是Rù Rì岛的饮食区和 Greenlines DP水翼船坞 非常方便您在紧张的工作日后选择休息的地方。

Scroll To Top